Algemene Voorwaaren

Algemene Voorwaarden Runiversity.

Laatste aanpassing op 22 mei 2020.

Runiversity is ingeschreven bij K.v.K. te Arnhem onder nummer: 61377600. Runiversity heeft meerdere handelsnamen wat betekent dat deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn op de diensten en/of activiteiten van Social Mile, Arnhemse Trappenloop en Nieuwjaarsduik Arnhem.

Runiversity is gespecialiseerd in Personal Training, voedingsbegeleiding, sport specifieke training en sport- /bewegingsactiviteiten voor volwassenen.

Artikel 1. Begrippen

De organisatie: Runiversity.

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die een overeenkomst aangaat met Runiversity voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten en/of voedingsbegeleiding.

Activiteit(en): Hardlopen, lezingen, Social Mile, Saturday Trail Fever, fysieke testen, (online) coaching en/of cursussen, evenementen waaronder Arnhemse Trappenloop, Nieuwjaarsduik Arnhem etc.

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Runiversity schriftelijk overeenkomen dat Runiversity afgesproken (sport)activiteiten zal verzorgen voor de deelnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Runiversity voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van Runiversity zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Runiversity geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik, van welke voorziening dan ook, of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 3. Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dien je, alvorens je deelneemt aan een langdurig sport-/beweegprogramma en/of afvalprogramma, een intake te hebben gehad. Een online formulier met gezondheidsvragen dient volledig ingevuld en ondertekend aan Runiversity te worden geretourneerd. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zullen de activiteiten kunnen starten. Veranderingen betreffende de persoonsgegeven dien je per ommegaande aan Runiversity door te geven.

Artikel 4. Tijdstip en plaats

Bij de bevestiging van de inschrijving zal Runiversity meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is Runiversity bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn. Een trainingssessie vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer je een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie niet automatisch een week door. Houd er rekening mee dat de contractduur niet verlengd kan worden met de gemiste wekelijkse trainingssessies.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Op Runiversity rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Runiversity bepaald. Runiversity voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Runiversity niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Voor elke door Runiversity aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Runiversity kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Runiversity is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Runiversity niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Runiversity georganiseerde activiteiten. Runiversity is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door Runiversity gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Runiversity wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Runiversity aanbiedt. De deelnemer is jegens Runiversity aansprakelijk wanneer Runiversity op enigerlei schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de aanwezige Instructeur gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient Runiversity te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Instructies gegeven door uit naam van de organisatie en/of hulpdiensten handelende personen, tijdens activiteiten van Runiversity, dienen ten allen tijde opgevolgd te worden.

Elke deelnemer is verplicht zelf zorg te dragen voor geschikte kleding, schoeisel en eventuele hulpmiddelen.

Artikel 7. Ontbinding

Runiversity is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts of bij verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van Arnhem. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Runiversity. Je kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.

Nieuwjaarsduik Arnhem, Arnhemse Trappenloop en fysieke testen

 1. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door Runiversity vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
 2. De deelnemer mag mag aan het evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden.
 3. De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten nemen.
 4. Een overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan een derde, zonder toestemming van Runiversity.
 5. Bij ontbinding van de overeenkomst is de deelnemer het totale bedrag verschuldigd aan Runiversity.
 6. Runiversity kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats, indien en voor zover zulks is gedekt onder de door de Runiversity afgesloten evenementenverzekering en onder aftrek van administratiekosten. Onder ‘inschrijfgeld’ wordt mede verstaan een eventuele donatie aan het door Runiversity aan het evenement verbonden goede doel. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.
 7. Runiversity kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. Runiversity kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De laatste twee volzinnen van lid 7.6 zijn hierop van toepassing.
 8. Het besluit van Runiversity om het evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving zal Runiversity meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Runiversity gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dien je deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Runiversity te voldoen. Indien Runiversity over dient te gaan tot incasso van haar vordering op jou, ben je tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Runiversity een bedrag van EUR 3,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Runiversity wordt geen BTW berekend. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Runiversity gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Bevriezen overeenkomst

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte of een andere oorzaak, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Runiversity. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het bevriezen van de overeenkomst geldt een minimum periode van 2 weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal 3 maanden worden stilgelegd. De wens tot het bevriezen van een overeenkomst dienst schriftelijk te worden ingediend. Een overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht worden stopgezet.

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Runiversity is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van onze instructeur(s) of bij onvoldoende belangstelling van een cursus of les behoudt Runiversity het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten vaak niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.

Artikel 11. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van Runiversity zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Runiversity aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Deelname aan de Nieuwjaarsduik Arnhem is niet geschikt voor:

 • mensen met hartklachten;
 • mensen met cara en chronische luchtwegproblemen;
 • mensen met suikerziekte;
 • mensen die onder invloed van alcohol en/of drugs zijn;
 • mensen die verkouden zijn, griep of koorts hebben;
 • kinderen jonger dan 12 jaar in verband met een groter risico op onderkoeling.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

Runiversity dankt je voor het vertrouwen dat je in ons stelt en we beloven zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om te gaan. Runiversity is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om je goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van jou nodig. Runiversity is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Runiversity gebruikt en/of ter ondersteuning voor het uitvoeren van de gevraagde dienst. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Runiversity houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Welke informatie Runiversity van jou vraagt, waarom we die gegevens vragen en wat we hier mee doen staat uitgebreid omschreven in de Privacy Policy welke onderdeel zijn van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 13. Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van onze materialen. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Runiversity. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Runiversity kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van de website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met Runiversity die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Links naar andere websites
Onze website en onze promotionele berichten kunnen links naar andere websites bevatten. Runiversity is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Runiversity voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Runiversity. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Runiversity. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Runiversity zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Runiversity ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Runiversity zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 15. Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Runiversity. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Runiversity is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 16. Wedstrijdreglement

Aan evenementen zijn geen wedstrijdreglementen verbonden dat onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.